Akademik Başarıyı Yüzde Yüz Artıran Proje: TEDES

Akademik Başarıyı Yüzde Yüz Artıran Proje: TEDES
5 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 1.303 kez okundu.

ÖZET

2012 yılında ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı dijital bir açılım gerçekleştirmişmiş ve Fatih Projesi eğitim hayatımıza girmiştir.  Okullarımız fiber hızlı internet ve etkileşimli (akıllı) tahta ile tanışmış,  öğrencilerimiz ağır kitap yükünden kurtularak, tabletler ile gerçekleştirilen eğitim ve öğretime merhaba demiştir.

Aradan geçen beş yıllık süreç içinde bu ağ alt yapısı hızla tüm ülke okullarına yayılarak dijital sistem yenilikçi eğitim metotlarının da okullarımızda öğretilmesine kapı aralamıştır.

İşte açılan bu ilk kapı EBA kısa adıyla bilinen kısa zamanda dünyanın en büyük eğitim portalı olan “Eğitim Bilişim Ağı” olmuş,  mevcut ders materyallerinin de dijital şekle dönüşmesinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Destekli Sınıflar, Eğitim Teknolojileri, EBA, Fatih Projesi, E-İçerik

 

1- GİRİŞ (AMAÇ)

Hızına yetişemediğimiz ve her gün değişerek gelişen teknoloji, hayatımızın he alanında olduğu gibi özellikle günümüzde eğitim üzerinde de son derece etkilidir. Öğrenme modellerini de buna göre revize etmek, günümüz gençlerinin dijital araçlarla etkilenmiş duygu dünyalarına yaklaşabilmek adına önemlidir. Harward Üniversitesi Fizik profesörü Eric Mazur, “Bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesidir.” şeklinde dikkatimizi çeken bir cümle kurmaktadır.[1] Bu açıklamadan hareketle “Ters Yüz Edilmiş Eğitim” yöntemi öğrenciye bilgiyi transfer etmeyi dar kalıplar içinde vermekten çıkarıyor ve verilecek olan bilginin daha rahat bir şekilde öğrenci tarafından özümsenmesini sağlıyor. Sınıf ortamı da böylece sıkıcı takrir metodundan beyin fırtınası yoluyla üretime ve yenilikçi düşüncelere imkân tanıyan bir ortama dönüşüyor.  İşte “Teknoloji Destekli Esnek Sınıflar” projesi din derslerinde sınıfların böyle bir ortama dönüşmesine imkan tanıyan ve Flipped Classroom yönteminin temelde aynı kalmak suretiyle uygulanış yönteminde yapılan değişikliklere yönelik bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır.

“Teknoloji Destekli Esnek Sınıflar” projesinde temel de uygulamaya çalıştığımız Flipped Learning sistemi, Bloom Taksonomisi’ne de kusursuz uyum sağlamaktadır. Sınıflarımızdaki öğrencilerin dersten önce bilgi edinme ve anlama gibi daha alt düzeydeki bilişsel işleri gerçekleştirmeleri ve ders sırasında akranları ve eğitimcinin de desteği ile uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi daha üst düzeydeki bilişsel işlere odaklanmalarını sağlıyor ve hem akademik hem de bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.[2]

Bu yöntemin orjinalinde öğretmenin teknolojik anlamda donanımlı olması en önemli etken ve özellikle green screen ( yeşil ekran ) teknolojisine, kamera ve video montaj sistemine hâkim olması gerekirken, kısa adı TEDES olan “Teknoloji Destekli Esnek Sınıflar” modelinde ise PowerPoint i bilmesi, Youtube veya bir başka sosyal video paylaşım sitesinde kanalının olması, iletişim için elektronik posta kullanması yeterli olacaktır.

 

2- YÖNTEM

  • TEDES Projesinin Uygulanış Aşaması

1- Öncelikle bu projenin uygulanabilirliği için evlerinde internet altyapısı olan öğrenciler belirlenir. Ayrıca sosyal medya veya e posta adreslerini aktif kullananlar tespit edilir.

2- Öğrenci velileri okula davet edilerek proje hakkında bilgilendirilir ve projeye katılmaları halinde projenin olumlu ve olumsuz yönleri kendilerine iletilir. Destek ve kontrol aşamasında da velilerden yardım istenir.

 3- Öğretmen, bu modeli uygulamadan bir hafta önce, öğrencilerine video kanalını tanıtır ve  bir hafta sonra işleyeceği konunun, özet konu anlatımını bu kanaldan izleyebileceklerini onlara duyurarak, abone olmalarını ve eklenecek videolardan haberdar olmalarını sağlar.

4- Sınıfı mevcuda göre gruplara ayırır. Örneğin 35 kişilik bir sınıfı yedişer kişilik beş gruba ayırabilir. Her bir gruba bir sözcü atar.

5- İzledikleri video/videolarla ilgili grup üyelerinin her birinin videoda anlayamadıkları yerler ile ilgili soruları toplamda 3 soruyu geçmeyecek şekilde sözcüye teslim etmelerini ister. Ayrıca izledikleri konu veya kazanım videolarına bağlı olarak orjinal (kendileri tarafından) soru hazırlayıp bir hafta içinde derse kadar grup sözcülerine soruları teslim etmelerini ister.

6- Bu arada öğretmen, internet üzerinden videoyu izleyenlerin vereceği elektronik posta adresine, videoyu/videoları izlediklerine dair dönüt aldıktan sonra çizelgelerine bunları işler. Videoların sağlıklı izlenilebilmesi için öğretmen dilerse, videonun baş orta ve son kısımlarına çeşitli şifreler yerleştirebilir. Bu şifreleri sırasıyla bilip e posta adresine gönderenlerin performans notları belirli oranda artırılır ve buldukları şifreleri kimseyle paylaşmamaları öğrencilerden istenir.

7- Ders saati geldiğinde öğretmen grup sözcülerine video ile ilgili sorularının olup olmadığını sorar ve soru yöneltilirse, bunların tamamını 15 dakika içinde özetler ve cevaplar. Eğer hiçbir soru yöneltilmez ise öğretmen daha önceden hazırladığı interaktif etkinlik ve soruları 15 dakikalık süre içinde sınıfta gerçekleştirir ve grupların kazanım düzeyini yüzeysel olarak tespit etmeye çalışır.

8- Her bir grubun sözcüsüne 4 dakikalık söz hakkı vererek izledikleri video üzerinden, konuyu grup olarak özetlemelerini ve hazırladıkları sorulardan birini istedikleri gruba yöneltmelerini ister. Eğer hazırladıkları sorular konu ve kazanımlarla ilgili ise cevap verilmesi beklenir. Cevap verilirse cevap veren gruba performans notu olarak o grubun her bir öğrencisine ekstra not verilir.

9- Tüm özet ve soru cevap işlemi bittikten sonra önümüzdeki haftanın video tanıtımı sınıfta izletilir. Görev verilecekse bu tanıtım sunusundan sonra verilir.

10- Grup sözcüleri her hafta değişecek şekilde ring yapılır. Böylece gruptaki her öğrencinin derse ve sunuma aktif katılımı sağlanır.

  • TEDES İçin Gerekli Programlar

Bu projenin uygulanması için gerekli olan programlar öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu tarafından kullanılan Office programlarından sunum aracı olan PowerPoint, orta ölçekli bir bilgisayar, ses kalitesi orta ölçekli bir mikrofon, projenin uygulama ayaklarından biri olan, evde konu tekrarı için gerekli olan etkinliklerin hazırlanabileceği LMS (Learning Management System)  programları. PowerPoint ile etkili ve kaliteli bir şekilde hazırlanan sunumlar, animasyon ve ses desteği ile videoya çevrilebilir. LMS programları aracılığıyla izlenilen videoların pekiştirilmesine yönelik interaktif etkinlikler hazırlanabilir.

Bu programlara ait örnek ders materyalleri HTML5 türünde son yıllarda oldukça artmaya başlamıştır. PowerPoint ve LMS türü programların kullanımına yönelik Türkçe ve İngilizce eğitim videolarına ise yine internet üzerinden ulaşmak son derece kolaydır.

 

3- BULGULAR ve YORUMLAR

Bu proje esnetilmiş bir şekilde 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bursa Yıldırım ilçesine bağlı Gülçiçek Hatun Kız Anadolu Lisesinde başarı ile uygulanmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirme sonucu Şekil 1 de yer alan tabloda görülmektedir. Bu tabloya göre TEDES uygulanan döneme ait akademik başarı bir önceki yıla göre oldukça artmıştır.


Şekil 1: Yapılan iki Teog sınavına göre puan ortalamaları başarı karşılaştırması

 

 

4- SONUÇLAR

Yapılan bu araştırma ve alınan sonuçlara göre Flipped Classrom ya da Flipped Learnig modelinin farklılaştırılmış hali olan ve TEDES adını verdiğimiz “Teknoloji Destekli Esnek Sınıflar” projesi sınıflarda etkili bir şekilde uygulandığı takdirde akademik başarı oranı oldukça artacaktır. Bu proje, akademik başarı dışında, değerler eğitimi başta olmak üzere sosyal ve fen derslerinde rahatlıkla uygulanabilir. Bunun için, öğretmenlerimizin teknik anlamda materyal üretebilecek altyapıya sahip olması, öğrencilerin de eğitimci tarafından verilecek olan bu bilgilere ulaşabilecek dijital imkânlarının olması yeterli olacaktır.  Bütün eğitimciler de öğrenciler tarafından bilginin özümsenmesini istiyorsa bu uygulamayı yaygınlaştırmalı ve gerekirse geliştirerek eğitim açısından renklendirerek sunmalıdır.

 

KAYNAKÇA

Akkoyunlu, B. & Gündüz, A. Y. (2015). Dönüştürülmüş (Flipped) Sınıflar Uygulaması: Bir Ders Örneği. Paper presented on the “5th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education.” Bakı, 30 April-02 May

Demiralay, R. & Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 333-340.

MEF Üniversitesi: “http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning” Resmi internet adresi.Erişim tarihi: 04.10.2017

Eğitimde Teknoloji: “http://www.egitimdeteknoloji.com/learning-management-system-lms/

Online Öğrenme Ortamları – Learning Management System (LMS), Erişim Tarihi: 04.10.2017

Turan, Z. (2015). Tersyüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük, motivasyona etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine Đlişkin Görüşleri. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:

 

DİPNOTLAR:

[1] ………………………………………………………………. http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning

[2] ………………………………………………………………. http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git